Producenci
Blog
Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego
glowki24.pl

 

 1. Sprzedający
  • 1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem glowki24.pl (zwany dalej: Sklep internetowy NAH), prowadzony jest przez NAH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach /44-109/ przy
   ul. A. Gaudiego 6, NIP: 6312596098, REGON: 241300110, KRS: 0000336039 (zwaną dalej: SPRZEDAWCĄ).
  • 1.2 Kontakt ze Sklepem internetowym NAH możliwy jest dla KUPUJĄCEGO w następujący sposób:
   a) pocztą tradycyjną: 44-109 Gliwice, ul. A. Gaudiego 6;
   b) pocztą elektroniczną: sklep@nah.com.pl;
   c) telefonicznie: +48 32 270 70 12.

 

 1. Podstawa prawna

Niniejszy regulamin został opracowany z uwzględnieniem następujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa:
    a) ustawa z dnia 23/04/1964 – Kodeks cywilny [tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.] –dalej jako c.;
    b) ustawa z dnia 30/05/2014 o prawach konsumenta [tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287
z późn. zm.] – dalej jako p.k.;
    c) ustawa z dnia 18/07/2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną [tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 344] – dalej jako s.d.e.;
    d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób      fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
    e) ustawa z dnia 10/05/2018 o ochronie danych osobowych [tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1781] – dalej jako u.o.d.o.

 

 1. Reguła kolizyjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie będą miały bezpośrednio te przepisy prawa.

 

 1. Warunki techniczne

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym NAH niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Składanie zamówień możliwe jest również przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

 1. Kupujący

KUPUJĄCYM w rozumieniu niniejszego regulaminu jest posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca w Sklepie internetowym NAH zamówienie na dostawę produktów znajdujących w ofercie asortymentowej SPRZEDAWCY

 

 1. Konsument
  • 6.1 Za KONSUMENTA uważa się KUPUJĄCEGO będącego osobą fizyczną, nabywającego w Sklepie internetowym NAH produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 6.2 Ilekroć niniejszy regulamin posługuje się pojęciem KUPUJĄCEGO, należy przez to również rozumieć KONSUMENTA.
  • 6.3 Ilekroć niniejszy regulamin traktuje o uprawnieniach KONSUMENTA, należy przez to rozumieć wyłącznie uprawnienia osoby, o której mowa w pkt. 6.1.

 

 1. Produkty
  • 7.1 Przedmiotem transakcji prowadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego NAH są produkty znajdujące w ofercie asortymentowej SPRZEDAWCY, prezentowane na stronie glowki24.pl.
  • 7.2 Wszystkie produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, które zostały wykorzystane za zgodą twórców lub podmiotów uprawnionych.
  • 7.3 Produkty znajdujące się w ofercie są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane i znajdują się w oryginalnym opakowaniu producenta.
  • 7.4 SPRZEDAJĄCY oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego NAH produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  • 7.5 SPRZEDAJĄCY dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronie Sklepu internetowego NAH pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, SPRZEDAJĄCY niezwłocznie zawiadomi o tym KUPUJĄCEGO.
  • 7.6 Oferowane przez SPRZEDAJĄCEGO produkty mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Czas dostawy jest podawany indywidualnie przy każdym produkcie. Produkty z oznaczeniem „72h” są dostępne w magazynie SPRZEDAJĄCEGO. Pozostałe, z oznaczeniem „3 – 21 dni”, są sprowadzane od dostawców, przy czym SPRZEDAJĄCY zastrzega, że w takim przypadku są to terminy niegwarantowane. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie oznaczonym przy danym produkcie (gdy niezależnie od starań SPRZEDAWCY, sprowadzenie od producenta zamówionego przez KUPUJĄCEGO produktu nie będzie możliwie), SPRZEDAWCA zobowiązuje się o tym powiadomić KUPUJĄCEGO, wskazując termin realizacji zamówienia.

 

 1. Ceny
  • 8.1 Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego NAH produktów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
  • 8.2 Ceny widniejące na stronach Sklepu internetowego NAH, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu c. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez SPRZEDAJĄCEGO.
  • 8.3 Ceną zakupu, wiążącą strony transakcji, jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez KUPUJĄCEGO.
  • 8.4 Oferta sklepu oraz ceny poszczególnych produktów mogą być na bieżąco zmieniane i aktualizowane. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego NAH, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego NAH, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  • 8.5 Ceny podane przy każdym produkcie nie obejmują kosztów dostawy.

 

 1. Koszty dostawy
  • 9.1 Koszty dostawy pokrywane są przez KUPUJĄCEGO.
  • 9.2 W przypadku zamówień realizowanych „za pobraniem”, KUPUJĄCY ponosi koszt dostawy w kwocie
   20,00 zł [słownie: dwadzieścia złoty i 00/100].
  • 9.3 W przypadku zamówień realizowanych „przedpłatą na konto” oraz „płatności online” KUPUJĄCY ponosi koszt dostawy w kwocie 17,00 zł [słownie: siedemnaście złoty i 00/100].

 

 1. Składanie zamówień
  • 10.1 Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym NAH konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
  • 10.2 Zamówienie w Sklepie internetowym NAH składane jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie glowki24.pl.
  • 10.3 Podczas dokonywania zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, wskazanych w treści formularza, w tym co najmniej: imienia i nazwiska (nazwy), dokładnego adresu (zamieszkania i adresu dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
  • 10.4 W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY jest o tym informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienie takie automatycznie usuwa się z systemu zamówień. 
  • 10.5 Po otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez SPRZEDAJĄCEGO drogą elektroniczną lub telefonicznie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia
   do realizacji przez SPRZEDAJĄCEGO, umowa uważana jest za zawartą.
  • 10.6 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy KUPUJĄCEGO (błędny numer telefonu lub adres email) złożone zamówienie zostaje anulowane.

 

 1. Płatność
  • 11.1 Zapłata ceny przez KUPUJĄCEGO może nastąpić w następujący sposób:
   a) przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAJĄCEGO (PKO BP o/Katowice Nr 61 1020 2498 0000 8002 0469 0634) – „przedpłata na konto”;
   b)„płatnością online” (przelewy 24);
   c) w momencie odbioru przesyłki – „za pobraniem”.
  • 11.2 KUPUJĄCY dokonuje wyboru sposobu płatności w momencie składania zamówienia.
  • 11.3 Przy wyborze płatności „przedpłatą na konto”, realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku SPRZEDAJĄCEGO.
  • 11.4 W przypadku, gdy przy wyborze płatności „przedpłatą na konto”, KUPUJĄCY nie uiści płatności w terminie 7 [siedmiu] dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W takim wypadku o anulowaniu zamówienia SPRZEDAJĄCY informuje KUPUJĄCEGO drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 1. Realizacja umowy
  • 12.1 Realizacja zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy, z zastrzeżeniem zapisu pkt. 11.3.
  • 12.2 SPRZEDAJĄCY realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
  • 12.3 SPRZEDAJĄCY realizuje zamówienia w terminie od 2 [dwóch] do 21 [dwudziestu jeden] dni kalendarzowych, licząc od dnia zaksięgowania zapłaty ceny na koncie SPRZEDAJACEGO (przypadku „przedpłaty na konto) lub od dnia złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia realizowanego „za pobraniem”).
  • 12.4 W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu, SPRZEDAJĄCY informuje na stronie Sklepu internetowego NAH.
  • 12.5 Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia. KUPUJĄCY może również odebrać zamówiony produkt osobiście w siedzibie SPRZEDAJACEGO. W przypadku odbioru osobistego KUPUJĄCY nie ponosi kosztów transportu. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim 1-dniowym [jednodniowym] awizowaniu SPRZEDAJĄCEMU daty odbioru.
  • 12.6 W momencie dostawy produktu KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu potwierdzenia odbioru produktu, staje się on własnością KUPUJĄCEGO.
  • 12.7 KUPUJĄCY ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu lub jego niezgodności z zamówieniem, zastosowanie mają zapisy regulujące procedurę reklamacyjną.

 

 1. Odstąpienie od umowy (zwroty)
  • 13.1 KONSUMENT może w terminie 14 [czternastu] dni kalendarzowych odstąpić od zawartej ze SPRZEDAJĄCYM umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 p.k. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  • 13.2 W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w niniejszym punkcie, KONSUMENT zobowiązany jest poinformować o tym SPRZEDAJĄCEGO, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez SPRZEDAWCĘ, które może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres SPRZEDAWCY lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 13.1 nie wywołuje skutków prawnych.
  • 13.3 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) są przekazywane KONSUMENTOWI w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
  • 13.4 W przypadku złożenia przez KONSUMENTA oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 p.k.).
  • 13.5 SPRZEDAJĄCY zwraca KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, w terminie 14 [czternastu] dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że SPRZEDAJĄCY ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin uważa się za zachowany, jeżeli KONSUMENT w ostatnim jego dniu nada przesyłkę SPRZEDAJĄCEMU.
  • 13.6 Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi KONSUMENT. SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez KONSUMENTÓW za pobraniem.
  • 13.7 Zwracany przez KONSUMENTA produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do produktu), nie może być używany, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd i musi być zapakowany w niezniszczone, oryginalne opakowanie. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania oraz funkcjonalności produktu. Do zwracanego produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu produktu. KONSUMENT ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
  • 13.8 Jeżeli produkt jest zwracany przez KONSUMENTA z naruszeniem zapisów pkt. 13.7 zdanie pierwsze, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość produktu uszkodzonego.
  • 13.9 Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT.
  • 13.10 Zwroty należy kierować na adres SPRZEDAWCY: NAH sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. A. Gaudiego 6.
  • 13.11 Zawierając umowę KONSUMENT potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 [czternastu] dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
  • 13.12 Uprawnienia KONSUMENTA, o których mowa wyżej, przysługują również KUPUJĄCEMU, będącemu osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Reklamacje
  • 14.1 SPRZEDAJĄCY odpowiada z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.
  • 14.2 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wobec KUPUJĄCEGO, stosownie do treści uprawnienia wynikającego z przepisu art. 558 § 1 c. jest ograniczona wyłącznie do wad, które zostały stwierdzone przez KUPUJĄCEGO w ciągu 3 [trzech] dni kalendarzowych od dnia dostawy produktu. W tym też terminie KUPUJĄCY obowiązany jest zgłosić SPRZEDAJĄCEMU reklamację. Niezależnie od obowiązku zachowania ww. terminu, KUPUJĄCY obowiązany jest przesłać SPRZEDAJĄCEMU reklamowany towar w terminie
   7 [siedmiu] dni od dnia jego dostawy. Zapis pkt. 13.2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
  • 14.3 SPRZEDAJĄCY nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez KUPUJĄCYCH za pobraniem.
  • 14.4 SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji jakości na dostarczony produkt na okres 6 [sześciu] miesięcy od daty sprzedaży, o której mowa w pkt. 12.6 zdanie drugie regulaminu.
  • 14.5 Roszczenie z tytułu udzielonej KUPUJĄCEMU gwarancji jakości może zostać uwzględnione wyłącznie
   w przypadku przestrzegania przez KUPUJĄCEGO warunków gwarancji zakupionego produktu.
  • 14.6 Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego, KUPUJĄCY obowiązany jest wskazać podstawę swojego roszczenia, tj. czy jest ono roszczeniem z tytułu rękojmi lub z gwarancji.
  • 14.7 Procedura reklamacyjna prowadzona jest wyłącznie w drodze korespondencji elektronicznej. Wszelkie pisma SPRZEDAJĄCEGO związane z prowadzoną procedurą reklamacji, kierowane są do KUPUJĄCEGO wyłącznie na adres, z którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego.
  • 14.8 Reklamacji podlegają:
   a) ilościowe braki produktów;
   b) uszkodzenia produktu (z wyłączeniem uszkodzeń, za które SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności powstałe po przejściu na KUPUJĄCEGO własności produktu);
   c) niezgodność produktu z zamówieniem.
  • 14.9 Reklamacje dotyczą jedynie produktu w ilości / zakresie dotkniętym wadą.
  • 14.10 SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za wady produktu wynikłe z jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania warunków gwarancji.
  • 14.11 SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za wady produktu wynikłe z nieprawidłowego transportu oraz składowania (przechowywania), jeżeli następowały one po przejściu ryzyka na KUPUJĄCEGO.
  • 14.12 SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za wady wynikłe przy przetworzeniu, przerobieniu, zmianach produktu, etc., chyba, że KUPUJĄCY wykaże, iż wada produktu wynikała z jego pierwotnych właściwości i była jedynym powodem wadliwego przetworzenia, przerobienia, zmiany, etc.
  • 14.13 W przypadku uwzględnienia reklamacji z uwagi na wadliwość bądź fabryczne uszkodzenie produktu, SPRZEDAJĄCY: dokonuje naprawy, wymienia produkt na nowy, względnie zwraca koszty zakupu
   – w przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na nowy.
  • 14.14 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, SPRZEDAJĄCY zwraca KUPUJĄCEMU reklamowany produkt na jego koszt.
  • 14.15 SPRZEDAJĄCY rozpoznaje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 [czternastu] dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia. Brak odpowiedzi SPRZEDAJĄCEGO w ww. terminie uznaje się za uwzględnienie żądania reklamacyjnego.
  • 14.16 W przypadku reklamacji dotyczącej braku dostawy produktu przez przewoźnika, SPRZEDAJĄCY po uzyskaniu zgłoszenia od KUPUJĄCEGO składa reklamację związaną z niewykonaniem umowy przez przewoźnika. Reklamacje związane z brakiem dostawy produktu rozpatrywane są w terminie 30 [trzydziestu] dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia przez SPRZEDAJĄCEGO przewoźnikowi. W razie uznania reklamacji przez przewoźnika, po uprzednim uzyskaniu zwrotu wartości przesyłki, SPRZEDAJĄCY zwraca KUPUJĄCEMU jej wartość, względnie – na wyraźne życzenie KUPUJĄCEGO – dokonuje ponownego nadania produktu do KUPUJĄCEGO.
   Pobierz formularz reklamacji.

 

 1. Umowa zawierana z konsumentem
  • 15.1 SPRZEDAJĄCY potwierdzi KUPUJĄCEMU zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.k.
  • 15.2 Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa wyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  • 16.1 Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym NAH jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez NAH sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami p.k. oraz przepisami RODO i u.o.d.o.
  • 16.2 NAH sp. z o.o. informuje, że dane osobowe KUPUJĄCEGO będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy produktu pod wskazany przez KUPUJĄCEGO Za zgodą KUPUJĄCEGO jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
  • 16.3 Przetwarzanie danych osobowych KUPUJĄCEGO polegać może na ich: zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, usuwaniu lub niszczeniu.
  • 16.4 NAH sp. z o.o. informuje, że dane osobowe KUPUJĄCEGO, który dokonał płatności za nabywane towary, ujawniane mogą być wyłącznie podmiotom, które współuczestniczą w prawidłowym wykonaniu obowiązków umownych SPRZEDAJĄCEGO wobec KUPUJĄCEGO i tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania tych obowiązków. W innym przypadku dane osobowe KUPUJĄCEGO mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom trzecim (podmioty przetwarzające) i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla rzeczowego dochodzenia roszczeń SPRZEDAJĄCEGO wobec KUPUJĄCEGO.
  • 16.5 KUPUJĄCY ma prawo do wglądu w przechowywane przez NAH sp. z o.o. dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
  • 16.6 NAH sp. z o.o. szanuje prawa KUPUJĄCYCH do prywatności. Zasady Polityki Prywatności obowiązujące w działalności NAH sp. z o.o. dostępne pod adresem internetowym www.glowki24.pl.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • 17.1 Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.glowki24.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki.
  • 17.2 Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, nie wpływa na ważność zawartej pomiędzy stronami umowy.
  • 17.3 SPRZEDAJACY zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu dotyczą wyłącznie zamówień składanych po ich wejściu ich życie.
  • 17.4 Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej SPRZEDAWCY i nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed tym dniem.
  • 17.5 Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego NAH mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że następować to ma za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez SPRZEDAJĄCEGO roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
  • 17.6 Różnice pomiędzy wyglądem produktu prezentowanego na stronie Sklepu internetowego NAH, a wyglądem produktu dostarczonego KUPUJĄCEMU, wynikające ze specyfiki prezentacji produktu w ramach działalności Sklepu internetowego NAH, w szczególności dotyczące odcieni kolorów, sposobu uczesania, etc. jak również wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań, nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
  • 17.7 Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) s.d.e. podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego NAH zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
  • 17.8 Sklep internetowy NAH (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
  • 17.9 Sklep internetowy NAH nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od KUPUJĄCEGO nieprawidłowych danych.
  • 17.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś zapisy ustaw, o których mowa w pkt. 2.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl